Kammermusikalsk dypdykk i Valens musikk

Prosjektet "Kammermusikalsk dypdykk i Valens musikk vil sette sitt preg på festivalen og satellittkonsertene de neste tre årene. Det er flere som har fremmet ideen om å spille Valens symfonier i kammerbesetning. Blant annet komponisten Olav Anton Thommessen. Intensjonen er blant annet å oppnå større klarhet i de polyfone linjene i komposisjonene. Samtidig vil prosjektet være båret av et arbeid for å fremme dypere forståelse for interpretasjon av Valens musikk. Man ønsker å komme tilbake til en fremføringstradisjon med ståsted i den senromantiske perioden. Fiolinisten Tor Johan Bøen er musikalsk leder for dette prosjektet.

 

Fartein Valen-stiftelsen arbeider spesifikt for at Fartein Valens musikk skal spilles ofte og med begeistring både blant musikere og for publikum, og dens arbeid har fotfeste i komponistens eget landskap. Arena for formidling av Valens musikk er i første rekke Fartein Valen-festivalen. Hjemstedet i Valevåg betydde mye for Fartein Valen både som menneske og som kunstner. Flere av verkene hans har nær tilknytning til området rundt komponist-hjemmet. Naturen og vestlands-været inspirerte komponisten. Han uttalte at den «atonale» musikken er likeså følt som annen musikk, og følelsene i Valens musikk er senromantiske. Vi hører dette tydelig i flere av verkene hans, det som kanskje kommer oss først i tankene er «Ave Maria» for sang og orkester. Han lot seg i tillegg inspirere av sin kristne tro, malerkunst, litteratur og livet i seg selv. På mange måter kan man si at Valens musikk er et speil av livet, bruken av polyfoni er et av verktøyene han brukte for å få fram det. Polyfonien er romantisk- ikke renessanse eller barokk. Det må skapes en balanse i det polyfone hierarkiet ellers blir musikken «grå».

Musikken er basert på en fremføringstradisjon som er nesten glemt, hvor en del ikke er noter, dette gjelder dynamikk, rubato, glissandi etc. (det må prøves ut). (Denne musikken fungerer ikke slik det utviklet seg rundt 1950, da man skulle spille som notert)

Det er derfor viktig å komme på innsiden av komposisjonsmetodene hans for deretter å kunne formidle musikkens egenart. Det var slik komponisten arbeidet når han studerte andre komponister. Hans store spørsmål var å finne frem til det som lå bak notene. Både i arbeidet ved Norsk musikksamling, i notebiblioteket hjemme og i studiereisene sine, fikk han anledning til å arbeide med dette spørsmålet. Den viktigste arbeidsplassen hans var arbeidsværelse i Valevåg. Han søkte alltid tilbake til hjemmet i Valevåg etter reisene sine. Når han oppholdt seg andre steder lengtet han hjem, både til naturen, nærheten til havet, og ikke minst at hjemstedet ga han arbeidsro. For vårt arbeid, åpnes dermed mulighet for det autentiske elementet i formidlingen av Valens liv og musikk. Det er ingen andre steder en kan komme nærmere musikken til Valen og det inspirasjonsgrunnlaget komponisten fant i omgivelsene sine. Valens fredelige omgivelser er rammen for stor kunstnerisk og estetisk åpenhet for store brytninger i kunstforståelse både nasjonalt og internasjonalt. Å arbeide i slike omgivelser og samtidig ha en så stor betydning som musikalsk banebryter, forutsetter Valens nysgjerrighet og dype innsikt i hva som rørte seg ellers i kunstlivet. Det krever dessuten stor evne til selvstendig arbeid på høyt nivå. Både stiftelsens arbeid og festivalen bygger på en slik forståelse og vektlegging av autentisitet. Vi ønsker å stimulere musikeres evne til å arbeide på en liknende måte som Valen gjorde. Det er viktig for prosjektet å knytte til oss musikere som er villig til å arbeide med en slik innfallsvinkel. Fiolinisten Tor Johan Bøen og pianisten Einar Henning Smebye er viktige for at prosjektets forutsetninger skal oppnås og er våre faglige ansvarlige i dette prosjektet.

Noen av de viktigste komposisjonene Fartein Valen skrev var symfoniene, fiolinkonserten, klaverkonserten og de symfoniske diktene. Disse ble skrevet i Valevåg. Komposisjonene ble i tillegg gjenstand for grundige forarbeider. Valens musikk er krevende å komme på innsiden av for både utøvere og lyttere. Komponistens grundige skissearbeid og langsomme arbeidstakt er noe av bakgrunnen for musikkens kompleksitet. Tonespråket er i tillegg banebrytende og krever en endring i musikerens tilnærming til melodi og klangbehandling. Polyfonien er kompleks og krever stor forståelse for melodi og linjeføring. Det vil være ensbetydende med at musikerne lar seg inspirere individuelt av Valens tonespråk og i tillegg overfører dette i samspillet. Denne utviklingsprosessen gjør at formidlingen av musikkens innhold vinner seg over tid. Det er viktig å gi seg tid til å kunne formidle dybden i musikken. Dette er en forutsetning for prosjektet.

Musikalsk leder for prosjektet, fiolinisten Tor Johan Bøen, sier det slik:

Vi trenger tid til innøving av Valens klaverkonsert og symfonier på grunn av musikkens kompleksitet, med fri og individuell polyfoni i de forskjellige stemmene – noe som musikerne må venne seg til. Et vellykket resultat forutsetter gode musikere som har evne til å sette seg inn i musikken, og ser utviklingsmuligheten i å studere / spille musikken i flere perioder (gjerne med fremføringer underveis), slik at modningsprosessen skjer både bevisst i arbeidsprosessen og mer som refleksjon i oppholdene mellom hver arbeidsperiode.

Valens musikk forutsetter en slik arbeidsmetode. Å være banebrytende vil si å kunne skape det uventede. Det settes store krav til musikernes arbeidsprosess å få frem helhetsbilde i Valens musikk. Det er en grunnleggende oppgave for Fartein Valen-stiftelsen å kunne legge til rette for slike arbeidsprosesser, der målet er å formidle musikkens egenart og kompleksitet best mulig. Det er viktig for Fartein Valen-stiftelsen å legge til rette for et arbeid som yter musikken full rettferdighet i omgivelser som gir de rette forutsetningene for et slikt grundig arbeid. Dette vil i tillegg gi større grunnlag for å spille musikken andre steder med større forståelse og entusiasme for musikken. Vi ønsker derfor at dette prosjektet også skal skape mulighet for en turne til Stavanger, Bergen og Oslo. Gjerne også andre steder. Vi ser prosjektet som en viktig formidlingsoppgave i å gjøre en særlig viktig del av norsk musikkhistorie tilgjengelig for flest mulig. Valens musikk sidestilles med hva som ellers skjer i Europa på samme tid. Det vil vi medvirke til større forståelse for. Derfor settes Valens musikk sammen med komposisjoner av Johannes Brahms, Robert Schumann og Arnold Schönberg. Her finner vi spennende utviklingslinjer.

Vi håper også å oppnå at Valens musikk vil spilles mer i utlandet som en følge av dette prosjektet. Det vil for eksempel være et mål at det blir en konsert på Schönberg-senteret i Wien. Arnold Schönbergs «Harmonilehre» var kjent av Valen, de to komponistene delte synspunkter på blant annet dissonansen som fenomen. Valen utviklet derimot en friere utnyttelse av 12-tone rekken blant annet fordi utviklingen av melodilinjer ble vektlagt så sterkt. En sidestilling av disse to komponistene er spennende og vil utnyttes av prosjektet.

Vi mener at Fartein Valens musikk på en særlig måte krever den arbeidsmetoden vi her har beskrevet. Den krever at musikerne gis mulighet til å komme på innsiden av musikken i en modningsprosess. Et slikt prosjekt som dette vil bygge opp under det viktigste anliggende til Fartein Valen-stiftelsen: å gjøre musikken til Valen bedre kjent. Dette prosjektet vektlegger presisering av kvalitetene i Valens musikk samtidig som det vil vektlegge hvilke kompositoriske linjer han var en del av både i en større internasjonal sammenheng og med et sideblikk på andre norske samtidige komponister som Geirr Tveitt, f.eks. Musikken til en av Valens elever, Olav Kielland, vil og være representert i prosjektet.

Vår viktigste arena for konsertene vil være Fartein Valen-festivalen. Festivalens viktigste oppgave er å spre entusiasme og begeistring for Valens musikk. Det mener vi dette prosjektet vil medvirke til.

Prosjektet inneholder strykekvartetter av Brahms, Valen og Schönberg. Under festivalen i 2018 fremføres alle Valens strykekvartetter i tillegg til Goethe-sangene op 6 med akkompagnement av strykekvartett/trio. I 2019 tar programmet utgangspunkt i Valens klaverkonsert i kammerbesetning. Til festivalen 2020 vil vi fremføre to av Valens symfonier, Schönbergs kammersymfoni, Astrup-suite av Geirr Tveitt og sanger av Olav Kielland.