Stiftelsen

 

Styre i stiftelsen:

Gunnar Johan Løvvik, leder

Jorunn Skåden, nestleder

Sølvi Vinnes, representant for eiere av Valenheimen

Arne-Christian Mohn, varamedlem med møterett

Monica Jangaard, KODE/Bergen

Lise Meling, Universitetet i Stavanger.

Inger Elise Reitan, Norges musikkhøgskole

Rita Leinan, politisk representant Haugesund

Bernhard Gismervik, MUNOR

 

Ole Jørgen Furdal, sekretær


 

Festivalkomite

Ole Jørgen Furdal, Festivalsjef

Komitemedlemmer: Sølvi Vinnes, Inger Elise Reitan og Bernhard Gismervik


 

Vedtekter for Fartein Valen-stiftelsen

 • 1. Navn og rettslig stilling
 1. Fartein Valen Stiftelsen er registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret.

Stifter er det tidligere Fartein Valen Selskapet.

 1. Økonomisk ansvar som grunner seg på stiftelsens virksomhet kan bare gjøres gjeldende

overfor stiftelsen. Bestemmelsen i stiftelseslovens § 13 om ansvar for styrets medlemmer

og andre som har verv i, eller som har fullmakt til å handle på vegne av stiftelsen, får likevel anvendelse.

 

 • 2. Formål

Fartein Valen Stiftelsen har som formål å fremme kunnskap om mennesket og komponisten

Fartein Valen, hans liv og musikk, bl.a. ved å

― stimulere musikere, musikkgrupper og større ensembler til å fremføre Fartein Valens musikk.

― støtte ulikt formidlingsarbeid som omhandler komponisten

― være arrangør for Fartein Valen-festivalen, og videreutvikle den som

et nasjonalt musikkfestspill i Sveio/Haugesund – Rogaland/Hordaland fylkeskommuner

― samarbeide med eierne av Valenheimen i Valevåg, Sveio kommune — til fremme av økt

kunnskap og oppmerksomhet omkring Fartein Valen, ved å gjøre Valenheimen tilgjengelig for publikum, musikkstudenter og forskere, og ved å arbeide for oppbygging av et representativt arkiv med noter, litteratur, plater, CD’er m.v. i nevnte hjem.

― ta vare på og fremme andre sider av Fartein Valens interesser.

 • 3. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 50 000,–. Grunnkapitalen kan økes gjennom bidrag fra

bidragsytere. Avkastningen av grunnkapitalen kan legges til denne etter styrets beslutning.

 

 • 4. Styret
 1. Styret skal ha inntil 8 medlemmer med personlige varamedlemmer.
 2. Styrets medlemmer velges av stiftelsen for fire år, men med delt funksjonstid hvert annet år. Deretter er samtlige i sine perioder på valg etter 4 år. Stiftelsens sekretær og festivalsjef møter i styret med forslag og talerett.
 3. Ved senere styrevalg foreslår følgende kommuner og institusjoner kandidater til stiftelsens styre:

― fra Haugesund og Sveio: Hver sin politisk oppnevnte kandidat med personlig varamedlem

— fra musikkmiljøet i Haugesund og Sveio / Munor AS: en kandidat med personlig varamadlem

fra musikkmiljøene i Stavanger, Rogaland fylke og Bergen, Hordaland fylke; hver sin

kandidat med personlig varamedlem

en kandidat med personlig varamedlem fra Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet

i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Fartein Valen-stiftelsens styre foreslår en kandidat med personlig varamedlem

fra forvaltere av arven etter Fartein Valen og eiere av Valenheimen: en kandidat med

personlig varamedlem

 

 1. Styret velger selv sine medlemmer blant de kandidater som er foreslått av kommuner,

musikkmiljø og institusjoner som er nevnt i § 4, pkt. C. Hvis en eller flere av kommunene,

musikkmiljøene eller institusjonene nevnt i § 4, pkt. C ikke ønsker å benytte sin forslagsrett, står styret fritt til å utpeke styremedlem(mer) med tilhørende varamedlem(mer).

 1. Styret fastsetter selv en godtgjørelse for styrets medlemmer.
 2. Styremedlemmer eller sekretær/festivalsjef er forpliktet til å iaktta vanlige habilitetsregler som gjelder for offentlig virksomhet.
 • 5. Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens øverste organ og representerer stiftelsen utad. Styret skal behandle alle saker av vesentlig betydning for stiftelsen, herunder

 •  fastsette og følge opp de langsiktige retninglinjene for stiftelsens virksomhet.
 • oppnevne styre for Fartein Valen-festivalen

― sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter, samt vedta årsregnskap, årsberetning og årsbudsjett og sørge for at de myndigheter som loven fastsetter, får innsyn i stiftelsens økonomi og drift.

Styret skal hvert år sende en kort redegjørelse for stiftelsens aktiviteter, herunder en summarisk oversikt over stiftelsens økonomi, til de institusjoner som er nevnt i § 4, pkt. C, og eventuelle andre interesserte som stiftelsen finner det formålstjenlig å holde underrettet om stiftelsens virksomhet.

 • 6. Styrets møter
 1. Styret avholder møter så ofte som nødvendig etter innkalling fra styrets leder. Det bør avholdes minst to møter i året. Dersom minst tre av styremedlemmene krever det, skal styreleder sørge for innkalling til styremøte.
 2. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og fem av de øvrige styremedlemmer eller deres varamedlemmer er til stede.
 3. Styrets beslutninger fattes på styremøter med simpelt flertall blant de fremmøtte. Ved stemmelikhet avgjør styreleders eller nestleders stemme.
 4. Det skal føres protokoll over møtene i styret. Medlemmene har rett til å få protokollert eventuell uenighet med styrets flertall.
 • 7. Sekretariat

Stiftelsen skal ha et sekretariat som skal følge de instrukser styret gir, og det skal holde styrets leder og medlemmer orientert om sin virksomhet.

 • 8. Revisjon

Stiftelsens regnskap skal revideres av registrert revisor. Revisor utfører sine plikter i samsvar med den gjeldende lovgivning for statsautoriserte revisorer, og skal så lenge det ikke finnes detaljerte forskrifter om revisjon av allmennyttig virksomhet, følge forskriftene som gjelder revisjon av aksjeselskaper.

 • 9. Stiftelseslovgivningen
 1. Styret kan vedta å endre vedtektene. Vedtektsendringer kan bare skje i møter der samtlige styremedlemmer er til stede. Vedtak om vedteksendringer skal være enstemmige.
 2. Styret kan vedta å oppløse stiftelsen. Ved oppløsning tilfaller stiftelsens verdier Valenheimen.