Fartein Valen prosjektet ved IMV UiO

Her legger vi fortøpende ut opplysninger om forskningsprosjektet "Fartein Valen - Atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer - en kritisk-analytisk, historisk og edisjonsfilologisk studie."

Fartein Valen

Atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer – en kritisk-analytisk, historisk og edisjonsfilologisk studie.
Om prosjektet

Prosjektet sikter mot en ny forståelse av Fartein Valens stil, i sammenheng med en ny forståelse av Fartein Valens posisjon og rolle i norsk kultur- og musikkliv. Målet er å etablere en nær forbindelse mellom ny estetisk og historiografisk refleksjon over Valens verk, sammen med opparbeidelse av edisjonsfaglig kompetanse i forhold til Valens partiturer. En viktig side av dette blir å knytte en nær forbindelse til utøvere – solister, ensembler, kor og orkestre – slik at forskningen på Valen kan utdypes og realiseres i klingende form.

 

Prosjektleder er professor Ståle Wikshåland.

Delprosjekter og mål

Prosjektet består av en kombinasjon av delstudier, som reiser teoretiske og metodologiske problemstillinger i grenseområder som har vært lite berørt i norsk musikkforskning:

Delprosjekt I: Fra atonalt oppbrudd til stilmessig avklaring

Forsker Arnulf Christian Mattes skal analysere utviklingen av Valens kompositoriske stil og

Delprosjekt I: Fra atonal oppbrudd til stilmessig avklaring
Forsker Arnulf Christian Mattes skal analysere utviklingen av Valens kompositoriske stil og egenart ut fra et nærstudium av verkene. Dette er en kritisk-hermeneutisk oppgave tett knyttet til partiturene.
Delprosjekt II: Isolert enegjenger og modernistisk tradisjonsbærer

Postdoktor Astrid Kvalbein skal undersøke Valens karriere og hans rolle i kultur- og musikklivet i Norge og internasjonalt; dette er en musikk- og kulturhistorisk oppgave

basert på et rikt kildemateriale fra musikklivet.

 

Delprosjekt III: Kritisk edisjon og vitenskapelig verkfortegnelse

Stipendiat Thomas Erma Møllers mål er å framstille nye kritisk-vitenskapelige utgaver av utvalgte komposisjoner samt en vitenskapelig verkfortegnelse over Valens verk. Valens partiturer er overlevert i en sørgelig forfatning og krever betydelig edisjonsarbeid for å kunne stilles til disposisjon for utøvere, til like med forskere som

ønsker å studere ham nærmere.
Finansiering
Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråds program for fri prosjektstøtte for humanistiske fag (FRIHUM) og Universitetet i Oslo.