Nenia – ein kammeropera til minne om Fartein Valen

«Uten tvil Norges største komponist. Filosofisk dybde, formbevissthet, naturfølelse, kompromissløshet, han er Norges Beethoven.» Pianisten Einar Henning Smebye om Fartein Valen

no-nb_blds_03035

Den årvisse Fartein Valen-festivalen her i regionen blir arrangert av Fartein Valenstiftelsen,

med hjelp av økonomiske tilskot frå Norsk kulturråd, Hordaland og Rogaland

fylkeskommunar og hovudsamarbeidspartnarane Sveio og Haugesund kommunar. Målet

for stiftelsen og festivalen er å forvalte den kunstnarlege arven etter komponisten Fartein

Valen på ein best mogeleg måte.

Essensielt for å halda denne arven levande er det å fremja nyskapande prosjekt som på

ulikt vis er knytta til komponisten. Difor har vi initiert eit stort prosjekt som skal munne

ut i at det blir skapt og framført ein heilt ny kammeropera med utgangspunkt i Fartein

Valen, hans liv og hans kunst.

Fullfinansieringa av tekst og musikk er sikra, med hjelp av Norsk kulturråd, Advokat og

Major Eivind Eckbos legat, Institusjonen Fritt Ord og Fartein Valen Stiftelsen.

Ut over dei første framføringane i september 2014, vil denne operaen vere eit

satsingsområde for Fartein Valen-festivalen framover, aller helst som ei tilbakevendande

hending og eit fast punkt for Valen-markeringane. Vi oppfattar operaen både som ein

tenleg reiskap for å opna forståinga for Fartein Valens kunstnarlege særart, og som eit

viktig kunstnarleg produkt i seg sjølv. Å sikra realiseringa av dette operaprosjektet vil

såleis tena eit todelt formål: gjennomføre ei kunstnarleg hending på høgt nivå, og

samstundes løfte fram ein levande dokumentasjon kring ein av dei største kunstnarane

landet vårt har fostra – ein kunstnar med djupe røter her i regionen.

Musikk: Kjell Habbestad
Libretto: Paal-Helge Haugen


Finansiering

Å gjennomføre eit operaprosjekt på dette nivået er eit svært løft, både kunstnarleg og

økonomisk. Vi har møtt stor velvilje og entusiasme frå dei offentlege instansar og dei

andre institusjonar vi har vore i kontakt med, og fått støtte frå. Men for å oppnå

fullfinansiering slik at prosjektet kan bli realisert etter dei planane som ligg føre, treng vi

medverknad også frå anna hald. Difor søker vi fondsstøtte samstundes som vi også

vender oss til ulike delar av det regionale næringslivet for å finne støttespelarar der. På

denne måten ønskjer vi at prosjektet skal få eit breiast mogeleg grunnlag, og ei sterkast

mogeleg regional forankring. Likevel er det viktig å understreke at eit prosjekt som dette

har nasjonale dimensjonar, både på grunn av den kunstnarlege investeringa som blir

gjort, og fordi det er komponisten Fartein Valens liv og verk som er utgangspunktet.


Om operaen

Operaen Nenia låner sin tittel frå eit av dei sentrale orkesterverka til Fartein Valen,

skrive i 1933. Sjølv ville han at dette verket skulle oppfattast som eit klangleg

minnesmerke over alle unge som måtte late livet i krig. Tittelen tyder klagesong eller

minnesong, og til saman gjer dette tittelen naturleg å bruke i ein kammeropera som skal

minnast Fartein Valen, og som har éin dag under andre verdskrigen, ein dag seinvinteren

1943, som si ytre ramme. Men denne dagen opnar seg i alle retningar, mot fortida både i

form av personlege minne og i form av den fortidas musikk som danna referansepunktet

for Valens modernisme, og den opnar seg mot ei usikker framtid. Ikkje berre ulike tider,

men også ulike landskap vil strøyme saman i opera-forteljinga – Madagaskar (der han

levde sine første år med sine misjonærforeldre), Mallorca (der han fann inspirasjon til

nokre av sine mest kjende verk), like fullt som Berlin (der han studerte) og Valevåg (som

var det faste punktet i tilværet hans). Erindringar og tankar, glede og frustrasjonar, håp

og redsler skifter, tid og rom løyser seg opp før dei igjen samlast om kvardagen i

Valevåg, hos Fartein og søstra Sigrid. Her skal finnast både den lokale eksistensen og den

universelle toneverden. Det nære og enkle støyter mot det store og ugripbare, det

realistiske mot draumar og syner.

Musikken i operaen vil vere heilt og fullt Habbestads eigen, men i ei slik framstilling er

det naturleg at element frå Valens musikk glimtvis vil kunne skine gjennom toneveven,

utan at det på nokon måte vil dominere det musikalske uttrykket – det vil heller vere eit

utgangspunkt og ein art referanse, i respekt for den moderne musikkens fremste

føregangsmann i vårt land. Habbestad har også tidlegare skrive eit verk med

utgangspunkt i Valens musikk – Introduction & Passacaglia, til 100-årsminnet for Fartein

Valens fødsel, basert på hovudtemaet og kontrapunktet i Valens fiolinkonsert.

Karakterane i operaen er FV (Fartein Valen, tenor), SV (søster Sigrid Valen, sopran),

pluss to skiftande og aldri fastlagde karakterar som representerer erindringar,

minnebilete, motstemmer frå den ytre verda, tru og tvil (M og K, bassbaryton og

sopran). I tillegg er det ein stumrolle – ein gut, omlag 12 år gamal. Kammeroperaen vil ha ei speletid på 70-75 minuttar, utan pause, og utan sceneskift.

 

Premieredato:
Fredag 19.september 2014 i Festiviteten, Haugesund konserthus