Kammermusikalsk dypdykk i Valens musikk

Prosjektet "Kammermusikalsk dypdykk i Valens musikk vil sette sitt preg på festivalen og satellittkonsertene de neste tre årene. Det er flere som har fremmet ideen om å spille Valens symfonier i kammerbesetning. Blant annet komponisten Olav Anton Thommessen. Intensjonen er blant annet å oppnå større klarhet i de polyfone linjene i komposisjonene. Samtidig vil prosjektet være båret av et arbeid for å fremme dypere forståelse for interpretasjon av Valens musikk. Man ønsker å komme tilbake til en fremføringstradisjon med ståsted i den senromantiske perioden. Fiolinisten Tor Johan Bøen er musikalsk leder for dette prosjektet.

 

Fartein Valen-stiftelsen arbeider spesifikt for at Fartein Valens musikk skal spilles ofte og med begeistring både blant musikere og for publikum. Stiftelsens arbeid springer ut fra komponistens eget landskap inspirert av komponistens hjem i Valevåg. Den viktigste nasjonale arenaen for Valens musikk er Fartein Valen-festivalen.

Hjemstedet i Valevåg betydde mye for Fartein Valen både som menneske og som kunstner. Flere av verkene hans har nær tilknytning til området rundt komponisthjemmet. Naturen og skiftingene i været inspirerte komponisten.

Valens musikalske uttrykk er nært knyttet til senromantikken. Han sa at den «atonale» musikken er likeså følt som annen musikk. Følelsene i Valens musikk er senromantiske. Vi hører dette tydelig i flere av verkene hans, det som kanskje kommer oss først i tankene er «Ave Maria» op 5, for sang og orkester.

Han lot seg i tillegg inspirere av sin kristne tro, malerkunst, litteratur og livet i seg selv. På mange måter kan man si at Valens musikk er et speil av livet, bruken av polyfoni er et av verktøyene han brukte til å få fram det. Polyfonien er romantisk- ikke renessanse eller barokk. Musikerne må skape en balanse i det polyfone hierarkiet ellers blir musikken «grå».

Fremføringstradisjon av musikken er nesten glemt, hvor en del ikke er notert, dette gjelder dynamikk, rubato, glissandi etc. (det må prøves ut). De tidligste manuskriptene til Valen er imidlertid nyttige i denne sammenheng fordi disse inneholder flere nedtegninger av blant annet dynamikk og frasering. (Denne musikken fungerer ikke slik det utviklet seg rundt 1950, da man skulle spille som notert)

Det er derfor viktig å komme på innsiden av musikken hans for deretter å kunne formidle dens egenart. Det var slik komponisten selv arbeidet når han ønsket å forstå andres verk. Hans store mål var å finne frem til det som lå bak notene – ”ånden” i musikken. Både i arbeidet ved Norsk musikksamling, i notebiblioteket hjemme og under studiereisene sine, la han vekt på dette elementet. Den viktigste arbeidsplassen hans var arbeidsværelse i Valevåg. Han søkte alltid tilbake til huset i Valevåg. Når han oppholdt seg andre steder lengtet han hjem, både til naturen, nærheten til havet, og ikke minst det faktum at komponisthjemmet ga han arbeidsro.

For vår tids publikum, musikere og komponister, åpnes dermed mulighet for det autentiske elementet i formidling og studier av Valens liv og musikk. Det er ingen andre steder en kan komme nærmere musikken til Valen og den inspirasjonen komponisten fant i omgivelsene sine. Disse omgivelsene er rammen for stor kunstnerisk og estetisk åpenhet for store brytninger både nasjonalt og internasjonalt. Å arbeide på et lite sted som Valevåg og samtidig ha en så stor betydning som musikalsk banebryter, forutsetter Valens nysgjerrighet og dype innsikt i hva som rørte seg ellers i kunstlivet. Det krever dessuten stor evne til selvstendig arbeid på høyt nivå.

Både stiftelsens arbeid og festivalen bygger på en slik forståelse og vektlegging av autentisitet. Vi ønsker å stimulere musikeres evne til å arbeide på en liknende måte som Valen gjorde. Det er viktig for dette prosjektet å knytte til oss musikere som er villig til å arbeide med en slik innfallsvinkel. Fiolinisten Tor Johan Bøen og pianisten Einar Henning Smebye er viktige for at prosjektets forutsetninger skal oppnås. De musikerne som ellers knyttes til prosjektet, vil ha en lignende evne og vilje til å arbeide med en slik innfallsvinkel.

Noen av de viktigste komposisjonene Fartein Valen skrev var symfoniene, fiolinkonserten, klaverkonserten og de symfoniske diktene. Disse ble skrevet i Valevåg. Komposisjonene ble i tillegg gjenstand for grundige forarbeider. Valens musikk er krevende å komme på innsiden av for både utøver og lytter. Komponistens grundige skissearbeid og langsomme arbeidstakt er noe av forklaringen for musikkens kompleksitet. Tonespråket er i tillegg banebrytende og krever en endring i musikerens tilnærming til melodi og klangbehandling. Polyfonien er kompleks og krever stor forståelse for melodi og linjeføring. Det vil være ensbetydende med at musikerne lar seg inspirere individuelt av Valens tonespråk og i tillegg overfører dette i samspillet. Denne utviklingsprosessen gjør at formidlingen av musikkens innhold vinner seg over tid. Det er viktig å gi seg tid til å kunne formidle dybden i musikken. Dette er en forutsetning for prosjektet. Musikalsk leder for prosjektet, fiolinisten Tor Johan Bøen, sier det slik:

Vi trenger tid til innøving av Valens klaverkonsert og symfonier på grunn av musikkens kompleksitet, med fri og individuel polyfoni i de forskjellige stemmene – noe som musikerne må venne seg til. Et vellykket resultat forutsetter gode musikere som har evnen til å sette seg inn i musikken, og muligheten for å studere/spille musikken i flere perioder (gjerne med fremføringer underveis) slik at modningsprosessen skjer både bevisst i arbeidsprosessen og mer som refleksjon i oppholdene mellom hver arbeidsperiode.

Valens musikk tjener på en slik arbeidsmetode. Å være banebrytende vil si å kunne skape det uventede. Det settes store krav til musikernes arbeidsprosess å få frem helheten i Valens musikk. Når man på denne måten gradvis gjenoppdager en nå ukjent fremføringspraksis, vil man etter en stund kunne handle intuitivt som musiker fordi en da kjenner teknikkene fra innsiden.  Man må tilegne seg musikken med et tenkt ståsted i tiden før, dvs senromantiken.

Det er en grunnleggende oppgave for Fartein Valen-stiftelsen å kunne legge til rette for slike arbeidsprosesser, der målet er å formidle musikkens egenart og kompleksitet best mulig. Det er viktig for Fartein Valen-stiftelsen å legge til rette for et arbeid som yter musikken full rettferdighet i omgivelser som gir de rette forutsetninger for et slikt grundig arbeid. Dette vil i tillegg gi større grunnlag for å spille musikken andre steder og dermed vekke begeistring og høyere fremføringsfrekvens av musikken. Vi ønsker derfor at dette prosjektet også skal skape mulighet for en turne til andre steder i Norge. Gjerne også internasjonalt. Vi ser prosjektet som en viktig formidlingsoppgave i å gjøre en særlig viktig del av norsk musikkhistorie tilgjengelig for flest mulig. Valens musikk sidestilles med hva som ellers skjer i Europa på samme tid. Det vil vi medvirke til større forståelse for. Derfor settes Valens musikk i dette prosjektet sammen med komposisjoner av Johannes Brahms, Robert Schumann og Arnold Schönberg. Her finner vi spennende utviklingslinjer.

 

Vi mener at Fartein Valens musikk på en særlig måte krever den arbeidsmetoden vi her har beskrevet. Den krever at musikerne stiller seg åpne for en modningsprosess. Et slikt prosjekt som dette bygger på det viktigste anliggende for Fartein Valen-stiftelsen: å gjøre musikken til Valen bedre kjent. Dette prosjektet vektlegger presisering av kvalitetene i Valens musikk samtidig som det vil vektlegge hvilke kompositoriske linjer han var en del av både i en større internasjonal sammenheng og med et sideblikk på andre norske samtidige komponister som Geirr Tveitt. Her vil vi fremføre hans ”Astrup-suite”. En av Valens elever, Olav Kielland, vil og være representert i prosjektet. Vår viktigste arena for konsertene vil være Fartein Valen-festivalen. Prosjektet understreker festivalens viktigste oppgave i å spre entusiasme og begeistring for Valens musikk.

I 2017 og 2018 tar vi utgangspunkt i strykekvartetter av Brahms, Valen og Schönberg. I 2019 tar programmet utgangspunkt i Valens klaverkonsert i kammerbesetning. Til festivalen 2020 vil vi fremføre to av Valens symfonier, Schönbergs kammersymfoni, Astrup-suite av Geirr Tveitt og sanger av Olav Kielland.